Všeobecné obchodní podmínky

„Obchodní podmínky pro služby pracovního portálu POZP (dále jen „POZP“), který provozuje Ing. Jonáš Krutil, IČO: 88181456, se sídlem Novoveská 829, Bystřice pod Hostýnem, 768 61 (dále jen „Poskytovatel“), pro přístup a užití webových stránek https://pozp.cz (dále jen “Podmínky”).“

„Naše všeobecné obchodní podmínky jsou podobné ostatním pracovním portálům.“

1. Definice pojmů

Uživatel je právnická nebo fyzická osoba, která navštíví portál https://pozp.cz.

Zákazník je fyzická či právnická osoba, která na portálu https://pozp.cz vytvoří profil za účelem nabízet nebo poptávat pracovní nabídky.

Nabídka je pracovní příležitost inzerovaná Zákazníkem na portálu https://pozp.cz.

Poptávka je osobní profil Zákazníka na portálu https://pozp.cz.

2. Úvodní ustanovení

2.1. Použitím služeb POZP na adrese https://pozp.cz (dále jen “https://pozp.cz“) potvrzujete svůj souhlas a seznámení s Podmínkami. V případě, že vystupujete v roli zástupce právnické osoby, potvrzujete tímto, že máte pověření a oprávnění za tuto právnickou osobu tyto Podmínky přijmout.

2.2. Tyto podmínky vymezují práva a povinnosti osob využívajících portálu https://pozp.cz při vstupu na tento web a jeho dalším používání, jakožto i právní vztahy z toho vyplývající.

2.3. Uživatel / Zákazník svým vstupem na portál https://pozp.cz potvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek a je povinen je dodržovat.

2.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo Podmínky měnit či obměňovat. Aktuální znění Podmínek je k dispozici na webových stránkách portálu https://pozp.cz/vseobecne-obchodni-podminky. Podmínky nabývají právní účinnost od okamžiku jejich zveřejnění na portálu https://pozp.cz.

3. Zásady ochrany osobních údajů, odesílání obchodních sdělení a cookies

3.1. Ochrana osobních údajů Uživatele / Zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel je veden u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00064724.

3.2. Uživatel / Zákazník vyjadřuje souhlas se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště či sídlo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, emailová adresa elektronické pošty, telefonní číslo a ostatními údaji, které vyplnil ve svém účtu uživatele při registraci nebo později během jeho aktualizace (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“).

3.3. Uživatel / Zákazník se zavazuje uvádět své osobní údaje při registraci na svém uživatelském účtu správně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o všech změnách týkajících se osobních údajích.

3.4. Zpracování Osobních údajů není časově ohraničeno. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě.

3.5. Uživatel / Zákazník potvrzuje, že zadané osobní údaje jsou pravdivé a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

3.6. Uživatel / Zákazník vyjadřuje souhlas se zveřejněním údajů, které jsou potřeba pro prezentaci jeho pracovní Nabídky nebo Poptávky.

3.7. Uživatel má možnost na https://pozp.cz zveřejnit svůj profil až po vyjádření souhlasu. Profil se tím stává přístupný pro ostatní uživatele portálu https://pozp.cz.

3.8. Uživatel / Zákazník vyjadřuje souhlas se zasíláním informací spojených se službami POZP na svou emailovou adresu a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatelem na svou elektronickou adresu.

3.9. Uživatel / Zákazník se zavazuje využít získané informace z POZP pouze pro účely získání / nabídnutí práce v rámci portálu POZP a zavazuje se tyto informace neposkytnout “třetím stranám“.

3.10. Uživatel / Zákazník vyjadřuje souhlas s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

4. Přehled služeb, platební podmínky

4.1. Poskytovatel je poskytovatel následujících služeb:

  • 4.1.1. Uveřejnění pracovní nabídky na portálu https://pozp.cz je poskytnutí prostoru pracovní nabídky Zákazníka na stránkách https://pozp.cz. Toto uveřejnění má měsíční platnost, po uplynutí této doby je možné jej prodloužit. Zveřejnění je zpoplatněno dle aktuálního ceníku, který je uveden na http://www.https://pozp.cz/cenik.
  • 4.1.2. Uveřejnění pracovní poptávky na portálu https://pozp.cz je vytvoření osobního profilu Zákazníka na stránkách https://pozp.cz. Toto uveřejnění má neomezenou platnost, pokud je účet uživatele aktivní a neporušuje Podmínky.
  • 4.1.3. “Prémiové služby“ - poskytnutí výhodnějších služeb a lepšího zobrazení vložené Nabídky nebo Poptávky než mají běžně zveřejněné Nabídky nebo Poptávky. Výčet výhod je uveden v ceníku.
  • 4.1.4. Ostatní - individuálně nastavené služby dle specifikace zákazníka na základě předchozí dohody

4.2. Faktura je vystavena na každou objednávku s 14-ti denní splatností.

4.3. Poskytovatel akceptuje pouze platbu bankovním převodem

4.4. Závady na straně Poskytovatele jsou posuzovány a řešeny individuálně. Poskytovatel si vyhrazuje právo dle svého uvážení Zákazníkovi vrátit nebo připsat peníze ve výši, v jaké uzná za vhodné.

4.5. Ceny za poskytnuté služby jsou uvedeny v aktuálním ceníku, který je k dispozici na http://www.https://pozp.cz/cenik.

5. Práva a povinnosti Poskytovatele

5.1. Vytvoření osobního profilu POZP podléhá autorizaci Poskytovatele, bez které není profil aktivován. Poskytovatel si vyhrazuje právo Zákazníka odmítnout a to bez udání důvodu.

5.2. Vložené Nabídky nebo Poptávky Zákazníka podléhají autorizaci ze strany Poskytovatele a mohou být odmítnuty bez udání důvodu. Poskytovatel si vyhrazuje právo zamítnout vloženou Nabídku nebo Poptávku kdykoliv i po jejím uveřejnění.

6. Evidence zájemců o práci

6.1. Uživatelé jsou evidováni v databázi Poskytovatele.

6.2. Evidence zájemců o práci podléhá příslušné právní úpravě, zejména Zákona o ochraně osobních údajů.

6.3. Vytvořením profilu na webových stránkách https://pozp.cz Uživatel o práci potvrzuje pravdivost veškerých uvedených údajů a bez výhrad souhlasí, aby tyto údaje byly zveřejněny prostřednictvím internetového rozhraní potenciálním zaměstnavatelům nebo zaměstnancům. Také tím potvrzuje, že patří do kategorie osob se zdravotním postižením OZP.

7. Použití POZP

7.1. Přístup na portál https://pozp.cz je bezplatný. Bezplatné jsou také základní uživatelské funkce. Uživatel nese však náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používání portálu https://pozp.cz (například náklady na internetové připojení atd.).

7.2. Poskytovatel stojí mimo smluvní vztahy mezi Uživatelem a Zákazníkem. Poskytovatel není odpovědný za případnou závadnost obsahu či vzhledu materiálů zveřejňovaných Zákazníky na portálu https://pozp.cz. Poskytovatel neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných na portálu https://pozp.cz ani za případné jednání Zákazníka odporující dobrým mravům prostřednictvím portálu https://pozp.cz nebo porušení práv autorských a osobnostních.

7.3. Poskytovatel nezaručuje stálý přístup na portál https://pozp.cz, ani jeho nezávadnost a bezpečnost zejména v případě zneužití třetí stranou. Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli ani Zákazníkovi vzniklou přístupem a užíváním portálu https://pozp.cz, včetně případné škody způsobené stahováním datových souborů na portálu https://pozp.cz, škody způsobené přerušením provozu, poruchou serveru, škodlivým softwarem, škodu v důsledku ztráty dat, zisku či neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.

7.4. Při využití některého z nabízených odkazů na portálu https://pozp.cz může dojít k opuštění portálu https://pozp.cz a k přesměrování na webové stránky třetích stran.

7.5. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv omezit či ukončit přístup Zákazníka / Uživatele na portál https://pozp.cz a to bez udání důvodu.

7.6. Poskytovatel vylučuje odpovědnost za soubory uploadované Uživateli / Zákazníky.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Pokud právní jednání související s použitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou (kterou Zákazník stvrzuje vložením své nabídky na portál https://pozp.cz a kterou Poskytovatel potvrzuje autorizací této nabídky) obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah a právní jednání z něj vyplývající se řídí dle ustanovení českého práva. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

8.2. V případě neplatnosti některého ustanovení z Podmínek se namísto něj nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností jednoho ustanovení nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Veškeré změny a úpravy kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

8.3. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 15. července 2016.